Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Informacje ogólne

Niniejszy dokument zawiera oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie Teleakcesoria.com. Niniejszy dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Klientów w naszym sklepie.

Definicje:

Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Firma Współpracująca – Firma współpracująca ze Teleakcesoria.com zapewniająca szczególne usługi – niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami, takie jak:

“Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta. Dane będą przetwarzane przez Teleakcesoria.com (TELEAKCESORIA Paweł Jarocki) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”

  • obsługa systemu płatności online PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935
  • InPost Sp. z o.o., ul Malborska 130, 30-624 Kraków;
  • obsługa kurierska General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki


2.Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Smart-Tel.pl, obowiązujące w Sklepie

2.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Teleakcesoria.com w zakresie Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

2.2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne w celach określonych w pkt.2.1.

2.3. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Klienta Zarejestrowanego oraz Klienta Nowego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

2.6. Dane osobowe gromadzone przez Teleakcesoria.com wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży a także, jeśli klient ten wyrazi stosowną zgodę –  w celach marketingu własnego (newsletter, akcje promocyjne, gromadzenie opinii przez Firmę Współpracującą) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

2.7. W ramach obsługi Klienta jego dane osobowe mogą być przekazywane do Firmy Współpracującej właściwej dla danego etapu realizacji zamówienia.

2.8. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji konta Klienta w Sklepie, lub w przypadku Klientów  Nowych – w trakcie wypełniania formularza dostawy.

2.9. W trakcie rejestracji Klient będący osobą fizyczną podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon.  

2.10. Dokonujący rejestracji Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,  albo reprezentujący osobę prawną bądź  jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz wyposażoną w zdolność prawną  proszony jest ponadto o podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP. 

2.11. W trakcie finalizacji zamówienia Klient Zarejestrowany może podać adres dostawy inny niż adres podany w chwili rejestracji.  Adres ten od tego momentu staje się również daną osobową podlegającą ochronie z mocy Ustawy.

2.12. Dane osobowe Klientów Zarejestrowanych są przechowywane w bazie danych Sklepu przez  cały okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Klient Zarejestrowany może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy składa w tym czasie zamówienia.

2.13. Dane osobowe Klientów Nowych są  przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia transakcji, przez co rozumiany jest także okres gwarancji na zakupiony produkt. Po tym okresie dane Klienta Nowego są anonimizowane.

2.14. Dane Klientów  Zarejestrowanych oraz Klientów Nowych nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Smart-Tel.pl do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie lub powierzenie takie jest niezbędne do realizacji zamówień i obsługi transakcji. 

2.15. Teleakcesoria.com oferuje w Sklepie możliwość zapisania się na listę subskrypcyjną newslettera firmowego. 

2.16. Zarejestrowanie na liście subskrypcyjnej newslettera następuje po kliknięciu zapisz oraz potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Jednocześnie na podany w formularzu adres mailowy wysłany zostaje mail weryfikacyjny.

2.17. Dane osób subskrybujących newsletter również nie są  udostępnianie stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Teleakcesoria.com do przekazania ich uprawnionym podmiotom.    
 
2.18. Adresy IP Klientów zarejestrowanych wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Zarejestrowanych.

2.19. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Klientów Zarejestrowanych. 

2.20. Teleakcesoria.com stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików “cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


3.Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

3.1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów. 

3.2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych. 


4.Zabezpieczenia

4.1. Sklep wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą  Teleakcesoria.com przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

4.2. Teleakcesoria.com zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. 

4.3. Teleakcesoria.com oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4.4. Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)  (Załącznik C. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim Rozdział XIII) w Sklepie jest zastosowana ochrona kryptograficzna transmisji do i ze Sklepu.

4.5. Sklep posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL. 

4.6. Klient winien jednak mieć świadomość, iż  ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Smart-Tel.pl należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL. Klient Sklepu winien zatem  również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera. 


5.Rezygnacja/poprawa danych

5.1. Teleakcesoria.com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep zamierza je przetwarzać w celach marketingowych

5.2. Teleakcesoria.com zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Teleakcesoria.com może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5.3. Usunięcia danych Klienta Nowego można dokonać drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny list polecony zawierający takie żądanie.

5.4. Usunięcie danych Klienta Zarejestrowanego jest równoznaczne z usunięciem konta takiego Klienta ze Sklepu.

5.5. Jeśli w momencie otrzymania  żądania  o usunięcie konta, lub usunięcie danych osobowych realizowana jest usługa, to usunięcie konta/usunięcie danych zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.

5.6. Klient Zarejestrowany lub inna osoba która zapisała się na newsletter ma prawo w każdej chwili z niego zrezygnować.  Można tego dokonać samodzielnie – poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w mailu zawierającym newsletter, lub poprosić o to Teleakcesoria.com  – poprzez wysłanie maila na sklep@teleakcesoria.com. W celu uniknięcia nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail który został podany w trakcie zapisywania się do usługi newslettera.


6.Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Teleakcesoria.com zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Klientów Zarejestrowanych, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie. 

6.2. Klient Zarejestrowany ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto ze Sklepu.  Pozostawienie Konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki.


7.Reklamy i linki stron trzecich

7.1. Reklamy zamieszczane na stronach Sklepu pochodzą od partnerów Administratora Sklepu. 

7.2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności adresy IP nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów Cookies należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców. 

7.3. Sklep zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonych  na tych stronach.


8.RODO

8.1. Administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z usługi „Kup teraz:” jest TELEAKCESORIA Paweł Jarocki. Operator płatności oraz Kontrahent. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

8.2. Administratorami danych osobowych Kupującego, który zamawia Towary bądź realizuje umowę zawartą z Kontrahentem jest: TELEAKCESORIA Paweł Jarocki w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru i wykonania umowy zawartej przez Kupującego z Kontrahentem; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności; oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi, usługi Operatora płatności lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

8.3. Dane Osobowe Kupującego, względem których TELEAKCESORIA Paweł Jarocki jest administratorem, są udostępniane Kontrahentowi celem zawarcia – na żądanie Kupującego – umowy i wykonania umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym Kontrahenta lub znajdujących się w Ofercie Handlowej Kontrahenta zawartej miedzy Kupującym a Kontrahentem w związku ze świadczeniem Usług przez TELEAKCESORIA Paweł Jarocki

8.4. Dane Osobowe Kupującego, względem których TELEAKCESORIA Paweł Jarocki jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Kupującemu uiszczenia płatności na rzecz Kontrahenta za zamówiony Towar.

8.5. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane przez Kontrahenta i Operatora płatności do TELEAKCESORIA Paweł Jarocki w zakresie ,w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług przez TELEAKCESORIA Paweł Jarocki.

8.6. Udostępnianie danych osobowych Kupującego między administratorami obejmuje dane osobowe Kupującego niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 8.3 – 8.5. Regulaminu.

8.7. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku ze świadczeniem Usług przez TELEAKCESORIA Paweł Jarocki. Podanie danych osobowych przez Kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail celem doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Kupującego stanowić będzie przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży. W innym zakresie podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne.

8.8. Administratorzy zapewniają Kupującemu realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Kupujący jest uprawniony do wykonania przysługujących mu uprawnień wnosząc odpowiednie żądanie do danego administratora.

8.9. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupującego mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie TELEAKCESORIA Paweł Jarocki, Operatora płatności lub Kontrahenta czynności związane z realizowaną na rzecz Kupującego Usługą.

8.10. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Kupującego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Kupującego, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznymi i programistycznym w szczególności systemy szyfrowania danych.


9.Kontakt

9.1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się  o kontakt pod adresem: sklep@teleakcesoria.com.